top of page

Informace a přístup k osobním údajům

dle čl. 13 nařízení EU č. 2016/679 (GDPR)

 • Totožnost a kontaktní údaje správce: Sedmikráska Žatec, z.s., IČO: 22728783, se sídlem: Kadaňská 3225, 438 01 Žatec.

 • Subjekty údajů: zaměstnanci, klienti, dodavatelé správce.

 • Rozsah osobních údajů: údaje uvedené v podkladech předaných dodavatelem/klientem správci potřebných pro plnění smlouvy.

 • Účely zpracování: poskytování služeb.

 • Právní základ pro zpracování (titul): plnění smlouvy, plnění právních a zákonných povinností.

 • Oprávněné zájmy správce: správce neprovádí přímý marketing.

 • Úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci: správce nepředává.

 • Doba, po kterou budou osobní údaje zpracovány: po dobu plnění smlouvy a poté v rozsahu zákonných archivačních lhůt.

 • Práva dle GDPR: Podle GDPR má model určitá práva: právo požadovat od společnosti přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR a právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR (netýká se poskytnutí licence dle této smlouvy). Dále máte právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, a to zasláním emailu na emailovou adresu: mcsedmikraska@seznam.cz. V případě, že se model domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).

 • Poskytování osobních údajů je zákonným i smluvním požadavkem.

 • Při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

bottom of page